^ Back to Top

DRABANTERNE

Støtteforening for Brønshøj Boldklub

Drabanterne - 60 år

60 års jubilæums tale...

Drabanterne 60 år

Drabanterne fyldte 60 år tirsdag den 12. april. 2005.

Vi er nok bydelens og sikkert også en af landets ældste støtteforeninger i fodboldsammenhæng. Efter en hel del research vil jeg give et tilbageblik, hvordan drabanterne egentlig startede op i sin spæde vår.

Baggrunden for stiftelsen ”Drabanterne”

Vi skal tilbage til klubbens medlemsblad februar 1945
Hvem har en ide?
Præmier på 25 og 10 kr.
På et styrelsesmøde den 4. januar vedtages et forslag om, at præmiere de to bedste forslag til en stabilisering af klubbens økonomi, der var formanden i hænde senest 1. april med et KBU gavekort på 25 og 10 kr.
Her er da en konkurrence, vi alle kan være med i.
Hvem vil ikke gerne give sin klub en god idé, der kan skaffe penge i klubkassen.
Det må ikke betragtes som et nødskrig fra styrelsen, for ”kassen” er skam god nok i øjeblikket, men man skal jo være forudseende, og hvem kan se, hvad fremtiden bærer i sit skød?
Vær derfor med og hit på noget godt.
Hvad skal ”barnet” hedde?
En forening, sideløbende med BB, som vil tage sig af det mere underholdende program, og som vil arbejde til støtte for boldklubben, er under dannelse, og vil snart være en kendsgerning, men hvad skal det kære barn hedde?

Medlemsbladet marts 1945

I lighed med andre klubber har en kreds af interesserede medlemmer fra BB oprettet en afd., der har fået navnet ”Drabanterne”.
På et konstituerende møde den 27. januar 1945 valgtes et udvalg, bestående af Svend Hartmann, Poul Laursen, Jørgen Christensen og Otto Lauritzen til at udforme de nærmere regler for afdelingens virke.
Dette er nu sket, og ”Drabanterne” indbyder nu alle interesserede medlemmer over 30 år til et møde torsdag den 12. april 1945 kl. 18 på Tuxensvej, hvor love og betingelser vil blive drøftet; til de drabanter, der allerede er indviet, gøres der opmærksom på mødepligten under bødeansvar, klasse 1, hvad det så end var.
Fra udvalget Otto Lauritzen.

Det er for øvrigt også Otto Lauritzen, som har lavet alle teksterne til vore sange ved optagelsen samt vor klubsang.

Drabanterne tilsiges til træning på Rådvadsvej hver onsdag aften fra og med den 18. april kl. 19, første slag finder sted søndag den 22. april kl. 9.
”Hærene” udtages senere.

Medlemsbladet april 1945

"Drabanterne” En ny afdeling i BB har set dagens lys og er en kendsgerning.
På et møde, som var indvarslet i sidste nummer af medlemsbladet, vedtog man at oprette afdelingen ”Drabanterne”.
Under dette navn vil vore Old Boys og andre interesserede medlemmer af boldklubben virke til gavn og glæde for vor klub.
Enhver, der er over 30 år, kan søge optagelse i ”Drabanterne” og dette gøres ved at få to underskrifter af nuværende ”drabanter” til støtte for optagelsen.
Man kan måske lade skinne igennem, at den største kvalifikation, der ses på, er godt kammeratskab samt forståelse af betydningen, det har for vor klub, at ingen svigter, selv om alderen ikke giver en lov til at være på et kamphold mere.
På mødet vedtoges love og orden fra afdelingen - - - og for at give 1. holdet lejlighed til at se fodbold, er træningen lagt til hver onsdag kl. 19 på Rådvadsvej.
Underskrevet Otto Lauritzen – Overdrabant

Betingelsen for at blive drabant og selve optagelsesproceduren er i dag nøjagtig efter det samme ritual, som ved den første drabantoptagelse.
Det gamle, broderede grønne klæde, alle kendetegnene, dirigentklokke – som i dag kan blive brugt flittigt, lys, hammer, afsyngelse af velkomstsang og højtidelige ord fra overdrabanten understreget af pompøse hammerslag samt den uundværlige indgangsbøn fra de nyoptagne.
Herefter er alle drabanter lige, måske lige overdrabanten, der i samme forbindelse leder foreningens generalforsamling.

Lidt historie

Den først valgte overdrabant var Otto Lauritzen, der i de første år ledede den spirende aktivitet.
Mange forskellige arrangementer så dagens lys for en stadig stigende medlemsskare, herunder kammeratlige sammenkomster, afholdelse af turneringer mv.
Alt sammen snedigt planlagt, at det passede med formålsparagraffen, sådan at forstå, at man støttede ungdomsafdelingen og samtidig var motiveret for at forlade hjemmefronten på plads.
I følge de gamle annaler, blev der, efter nogle begivenhedsrige begyndelsesår, lidt stille omkring drabanterne, indtil et initiativ blev vedtaget, da Svend Ipsen i 1951 blev ny overdrabant.
Store fester blev arrangeret, blandt andet lejede man den gamle Zigeunerhal og senere arrangeredes en kæmpefest i det tidligere National Scala med 16 mands orkester og solistoptræden, og selvfølgelig gik overskuddet fra arrangementerne til ungdomsafdelingen, der i flere år havde feriekoloni i Høsterkøb, hvor drabanterne og forældre stod for ledelse og madlavning.

Drabantprisen

I disse år kan det slås fast, at de opstartede andespil blev foreningens største indtægtskilde og i 1958, hvor Poul Wain blev valgt til overdrabant, afholdtes fire andespil pr. vinter, og samtidig indskrænkedes de store fester til aktiviteter på et mere kammeratligt plan.
Indstiftelsen af Drabantprisen var en af ideerne, der kom frem, sikkert og vidst af Svend Ipsen i 1958 og det blev op til Poul Wain at overrække pokalen for første gang til Ejner Østerlin.
Indtil i dag er den uddelt 46 gange.

Livet går sin sædvanlige skæve gang

Der er enkelte huller i de gamle beretninger frem til efteråret 1962, men det formodes, som Kurt Dangkel skriver i medlemsbladet i jan/feb 1970 i forbindelse med 25 års jubilæum, at livet er gået sin sædvanlige skæve gang.
Overdrabanten i 1963 blev Carlo Jensen, der allerede i en årrække havde deltaget i bestyrelsesarbejdet.
Rent faktisk opnåede Carlo Jensen allerede i en alder af kun 26 år (i 1951) at blive drabant, som følge af en dispensation i optagelsesreglerne, sandsynligvis grundet kneben medlemstilgang.
Drabanterne kom igen ind i en overgangsperiode, som faktisk har fortsat lige siden, med deraf følgende og til tider forøgede tilskud til ungdomsarbejdet.
I 1970 måtte Carlo have en pause og i fire år ledede Jørgen Nielsen tropperne.
25 års jubilæet blev fejret med en oldboys turnering på Tingbjerg og en gevaldig fest på Pejsegården.
Henrik Jespersen, daværende formand for klubben, overrakte som gave fra B.B. en ny protokol med blandt andet ordene: ”Hjertelig tillykke med de 25 år, må de fremtidige år blive lige så gode og lykkebringende.
Må hovedforeningen takke for den store støtte og hjælp, I har givet ungdommen i Brønshøj Boldklub.
Må vi håbe på en stor og vedblivende interesse hos alle drabanter, med dejlige møder, gode spørgsmål og afgørelser, alt printet ned i protokollen, så fremtiden kan følge det forbigangne.

Lotterier og indendørsstævner

Den 13. september 1974 blev Carlo Jensen klar igen og indledte en lang periode som overdrabant, hvor han ledte bestyrelse og drabanterne forbilledligt, med en passende blanding af alvor og humor, og med vægten på det kammeratlige islæt med tilpas megen alvor.
Således at der blev betragtelige summer til ungdommen.
Pengene skaffedes udfra drabantarrangementer, lotterier, indendørsstævner der senere er overgået i klubregi – samt andespil, der i perioder har skæppet godt i kassen.
I 1975 startede et vinlotteri i forbindelse hjemmekampene.

Souvenirbod

Da der efterhånden, og trods stadig opfyldelse af formålsparagraffen om støtte til ungdomsafdelingen, opstod en voksende likvid beholdning, besluttedes det at oprette en fond eller rettere sagt en obligationsbeholdning, hvis renteafkast gik til ungdomsafdelingen – første gang pr. 1. juli 1979.
Fonden udgjorde da nom. 67.000 kroner.
Et nyt tiltag så dagens lys i april måned 1983, nemlig opstart af souvenirbod i Vanløse Idrætspark med hjælp fra blandt andet Inger Middelboe Nielsen, Mogens Hansen og Inga Østerlin. Boden, som den bliver kaldt i daglig tale, er nu fast forankret på Tingbjerg, og i dag er Inger Middelboe 85 år og still going strong i vor bod.
I 1983 startede klubben også det nok så berømte ”Hvepse-team”, hvor størstedelen af hjælpere også kommer fra Drabanternes rækker.

130.000 kroner

I 1983 forsøgtes en optrapning af afholdelse af bankospil, først sammen med håndboldklubben Freja, på Amager.
Dette blev en økonomisk fiasko, og i stedet startede Drabanterne selv op i Brønshøj-Husum Ungdomshus med et ugentligt banko fra september til april eller i alt 32 gange om året. Resultatet var i mange år godt, men i 1993 måtte man alligevel stoppe, da indtjeningen ikke stod mål med de mange, mange timer, der blev lagt for dagen.
I samme periode lykkedes det at få fonden op på 130.000 kroner.

Torskegilde

Torskegilde, sommertur, gule ærter, five a side, julehygge og nytårskur arrangeredes årligt med skiftende tilslutning.
Af større fester kan nævnes 40 års jubilæet i 1985 med deltagelse af 150 feststemte medlemmer og gæster og underholdning af Steen Holkenovs orkester.
1988 blev et skelsættende år for drabanterne, idet Carlo Jensen afgik ved døden og efterlod et stort tomrum efter 30 års virke i drabantbestyrelsen, men Orla Knudsen, mangeårig drengeleder samt indvalgt i bestyrelsen i 1977, tog kampen op og arbejdede flittigt, trods et svigtende helbred, med de fortsatte arrangementer.
Som et af de første gøremål fik Orla udvirket Carlos Mindepokal, der som vandrepokal skal uddeles hvert år til en person, der yder et stort arbejde for klubben, idet der især tænkes på personer, der ikke er ledere og trænere – men alligevel gør et stort stykke arbejde.
Første modtager blev helt uden modkandidater, Inger Middelboe Nielsen.

Club 200

Efter aftale med klubben overtog Drabanterne i 1989 styringen/opkrævningen af Club 200 – og det har smittet af på regnskabet.
Ved generalforsamlingen i 1990 trak Orla Knudsen sig tilbage på grund af svigtende helbred, og ny overdrabant blev Johnny Pedersen, der var indvalgt som kasserer i 1986.
Tidligere overdrabant Orla Knudsen afgik ved døden i 1992.
I 1994 skete der skete en ”epokegørende” vedtagelse, idet nu også kvindelige medlemmer kunne optages, hvilket må siges at være en naturlig udvikling efter oprettelse af en dameafdeling samt damernes virke i klubben i øvrigt.
Overdrabanten kom i hvert fald ikke på generalforsamlingen ud for den modstand, der måske tidligere havde været herfor.
I 1996 trak overdrabant Johnny Pedersen sig fra posten, og ny overdrabant blev Kurt Arnstien, som blev valgt ind i bestyrelsen i 1987.

De sidste 10 år

I disse tider ved alle jo, at det kan være svært, at tjene, skaffe og lave penge på aktiviteter.
Samfundet har mange fristelser, og her tænker jeg på, andre sportsgrene, TV, sommerhus, ferierejser mv., men vi prøver og gør stadig ihærdige forsøg på, at finde nye aktiviteter, som vi kan tjene penge på, men nemt er det ikke.
Vi havde for år siden en fodboldturnering, ”Mitsubishi Cup”, som efter nogle år desværre er gået i vasken.
Da vor klub fik bygget dette klubhus, fik vi også sat vor mærke i form af 150.000 kr. i tilskud.
Det skal også nævnes her, at selv om det ikke direkte er penge, så står drabanterne altid på spring for vor klub, når de kalder på hjælp, og sådan skal det være.
Jeg tænker her især på vore hjemmekampe og Bellahøj Kræmmermarked.

Jubilæumsåret

I dag er vi 147 drabanter, og fremtiden vil vise, om Drabanterne stadig er i stand til at leve op til sin formålsparagraf i samme grad, som inden for de sidste ti år, hvor der i gennemsnit er ydet omkring ca. 60.000 kroner i forskellige former for tilskud pr. år, men igennem de 60 år har vi sammenlagt givet Brønshøj Boldklub omkring 1,5 millioner kroner. Den siddende bestyrelse vil i hvert fald gøre sit dertil.
Jeg vil på drabantbestyrelsens vegne, takke alle, som har støttet os gennem årerne og dermed Brønshøj Boldklub.

Kurt Arnstien
Overdrabant